Search
Close this search box.

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาธุรกิจและการตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม สู่การกระจายรายได้ชุมชนตามแนวทาง BCG Economy Model”

share to:

Facebook
Twitter

นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาธุรกิจและการตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม สู่การกระจายรายได้ชุมชนตามแนวทาง BCG Economy Model” เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจและการตลาดที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ การกระจายรายได้สู่ชุมชนและการสร้างแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมและสร้างช่องทางการตลาดเพื่อนำสินค้าสู่ผู้บริโภค โดยมี นายสุภชัย ไวยาวัจมัย อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดลำปาง จำนวน 100 ราย เข้าร่วมสัมมนาฯ ณ ห้องจิตต์บัวคำ โรงแรมบุษย์น้ำทอง อำเภอเมืองลำปาง

สำหรับการพัฒนาธุรกิจและการตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม สู่การกระจายรายได้ชุมชนตามแนวทาง “BCG Economy Model” ภายใต้โครงการยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2566 เป็นการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศ รัฐบาล กระทรวงอุตสาหกรรม รวมทั้งส่งเสริมพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุนให้มีโครงสร้างการผลิตที่สามารถรองรับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถบริหารจัดการธุรกิจให้มีผลิตภาพสูงขึ้น เป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชน เพื่อลดการพึ่งพาเศรษฐกิจนอกประเทศในปัจจุบันที่มีความอ่อนไหวต่อความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและการแข่งขันในสงครามการค้า โดยมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านการกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ตามแนวทาง BCG Economy Model

ทั้งนี้ การสัมมนาฯ ได้รับเกียรติจาก นายภิญญ วงค์ษา วิศวกรชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน มาถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทีมวิทยากรจากคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดลำปาง โดย นางกติพรรณ หงส์กิตตินันท์ นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง และนางสาววราพร สีขันธ์ ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาลำปาง ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาลำปาง มาถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการเข้าหาแหล่งเงินทุนและสิทธิประโยชน์ด้านภาษี สำหรับผู้ประกอบการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภธณิศร์เติมสงวนวงศ์ ที่ปรึกษาตัวอย่างแห่งปี 2565 ด้านการตลาด (ยอดขายดีเด่น) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มาถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการสร้างแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมและสร้างช่องทางการตลาดเพื่อนำสินค้าสู่ผู้บริโภคและการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ตามแนวทาง BCG Economy Model โดยการนำนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ พร้อมทั้งกระจายรายได้สู่ชุมชนให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ SMEs ต่อไปได้

 

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230201094119027