Search
Close this search box.

ไทยและธนาคารโลก ร่วมกันเดินหน้าความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก

share to:

Facebook
Twitter

ไทยและธนาคารโลก ร่วมกันเดินหน้าความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก โดยเฉพาะการสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนมากขึ้น

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า จากการหารือกับ ผู้จัดการธนาคารโลกประจำประเทศไทยและคณะผู้แทนจากธนาคารโลก เกี่ยวกับโครงการความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยขอขอบคุณธนาคารโลกที่สนับสนุนการดำเนินงานของประเทศไทยช่วงที่ผ่านมา ทั้งด้านการเงินและเทคนิควิชาการ ด้านการจัดการขยะทะเล ด้านการใช้ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในการจัดการขยะของเสีย ด้านการลดการปล่อยและกักเก็บคาร์บอนในภาคป่าไม้ (REDD+) ซึ่งธนาคารโลกยังพร้อมสนับสนุนไทยต่อเนื่องผ่านโครงการสำคัญต่างๆ และการจัดทำกรอบแผนการดำเนินงานสำหรับประเทศไทย (CPF) จะหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ ไทยให้ความสำคัญด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เนื่องจากเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงสูงจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จึงได้เร่งขับเคลื่อนการดำเนินการต่างๆในทุกภาคส่วน เช่น การทำความตกลงกับสมาพันธรัฐสวิสเพื่อดำเนินงานภายใต้ Article 6.2 ของความตกลงปารีส เกี่ยวกับการถ่ายโอนคาร์บอนเครดิต // การเปิดตัวแพลตฟอร์มการซื้อขายคาร์บอนเครดิต // การปรับเปลี่ยนการใช้พลังงานในภาคขนส่ง // แนวคิดกองทุนสีเขียว // การพัฒนาเทคโนโลยีกักเก็บคาร์บอน // อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ และการใช้ BCG Model มาฟื้นฟูประเทศหลังสถานการณ์โควิด- 19 ที่มีการเชื่อมโยงกับงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น การลดการใช้พลาสติก การรีไซเคิล การแปลงของเสียเป็นพลังงาน โดยเห็นว่าการสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้เกิดผลสำเร็จในอนาคต

ที่มาข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG221018142519750