Search
Close this search box.

จังหวัดยโสธร ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อสร้างงานและรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่

share to:

Facebook
Twitter

วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. นายไกร เอี่ยมจุฬา รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ และอำเภอค้อวัง กำนันตำบลค้อเหนือ กำนันตำบลค้อวัง และผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ในตำบลค้อเหนือ เข้าร่วมการประชุมที่ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร

โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ยโสธร เริ่มดำเนินงานในปี พ.ศ. 2544 ซึ่งมี “ป่าชุมชนดงมัน 3,006 ไร่” เป็นพื้นที่ส่วนสำคัญในพื้นที่โครงการ เพื่อสนองพระราชดำริ “ฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อให้คนอยู่กับป่าได้อย่างเกื้อกูล” จึงได้จัดพื้นที่สาธารณประโยชน์ จำนวน 3,006 ไร่ โดยเรียกขานกันตามท้องถิ่นว่า หนองอึ่ง แหล่งพึ่งพิงปัจจัยด้านอาหารของ 7 หมู่บ้าน ใน ต.ค้อเหนือ อ.เมือง จ.ยโสธร เมื่อฟื้นฟูสภาพป่าดงมันกลับมา ป่าก็มีความอุดมสมบูรณ์ ส่งผลให้ชาวบ้านสามารถพึ่งพาอาศัยป่าและได้ผลประโยชน์จากป่า ในการเก็บหาของป่ามาเพื่อบริโภค ไม้ใช้สอย ไม้ฟืน รวมถึงการปลูกพืชไร่ และเลี้ยง จึงเป็นธนาคารอาหารของชาวบ้าน 15 หมู่บ้าน 2,000 กว่าครัวเรือน โดยทุกคนสามารถเข้าไปหาของป่าภายใต้การดูแลของส่วนการบริหารงานที่เป็นกรรมการจากแต่ละหมู่บ้านที่บริหารจัดการร่วมกัน

สำหรับการการประชุมครั้งนี้ เพื่อรับทราบ ปัญหาอุปสรรค รับฟังข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานที่ผ่านมา และยังได้ร่วมกันพิจารณาแผนงาน/โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ งบกลางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของหน่วยงานที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการ ซึ่งประกอบด้วย 1) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร 2) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร 3) สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร 4) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 5)สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร 6) สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร 7) กรมทหารราบที่ 16 8)ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยโสธร 9) โครงการหนองอึ่ง (กรมอุทยาน) และ10) โครงการหนองอึ่ง (กรมป่าไม้)

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพื่อสร้างงานและรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ จะมีบูรณาการกับทุกภาคส่วน

โดยจะมีกิจกรรม การเพาะเห็ดนางฟ้า การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ และบ่อพลาสติก การเลี้ยงไก่ไข่ ตามโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ มุ่งสู่ BCG Model โครงการส่งเสริมการเลี้ยงเป็ดเทศมุ่งสู่ BCG Model โครงการส่งเสริมเกษตรกรเลี้ยงกบ เลี้ยงปลาดุกในกระชักบก โครงการเพาะพันธ์สัตว์น้ำ และโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการท่อผ้าไหมครบวงจร เป็นต้น

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230911182424521