Search
Close this search box.

มรย.จับมือ อปท.3 จชต. 31 หน่วยงาน ลงนาม MOU “พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใน 3 จชต. อย่างยั่งยืน”

share to:

Facebook
Twitter

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จับมือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 จชต. 31 หน่วยงาน ลงนาม MOU “พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใน 3 จชต. อย่างยั่งยืน”

วันนี้ (3 เมษายน 2566) ที่ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และ ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 31 หน่วยงาน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วย“การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมเป็นสักขีพยาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในนามหัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนแผนการสร้างภาคีเครือข่าย กล่าวว่า สำหรับบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ มีขึ้น เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน โดยการพัฒนาขีดความสามารถของประชาชนให้มีทักษะการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สู่การสร้างรากฐานพัฒนาพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่สังคมให้เกิดความเข้มแข็ง ลดความเหลี่อมล้ำและเกิดความสมดุลในมิติการพัฒนาที่ยั่งยืน

ตลอดจนสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่นในทุกมิติ รวมถึงสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนฐานข้อมูลในพื้นที่ทั้งระดับตำบล หมู่บ้าน และครัวเรือน เชื่อมโยงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น โดยการจัดเก็บข้อมูลการพัฒนาท้องถิ่นในทุกมิติ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการศึกษา และด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้ทรัพยากรในชุมชนด้วยฐานข้อมูล และสร้างภาพอนาคตร่วมกันในท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริมองค์ความรู้นวัตกรรมด้านการยกระดับชุมชนด้วยโมเดลเศรษฐกิจแบบ BCG และขยายผลการเรียนรู้ที่ได้ในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและการอนุรักษ์นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน SDG และสนับสนุนองค์ความรู้และนวัตกรรม เป็นแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถของประชาชนให้มีทักษะการสร้างอาชีพ โดยการพัฒนาทุนในชุมชนให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจในมิติต่าง ๆ

 

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230403132258543