Search
Close this search box.

Tag: การนำเข้าเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ผลสำรวจโมเดลเศรษฐกิจ BCG พบคนไทยมีฐานะดีขึ้น ความเหลื่อมล้ำลดลง พร้อมเสนอแนะให้ลดการใช้ทรัพยากร เพิ่มพื้นที่ป่า และลดการนำเข้าเทคโนโลยีและนวัตกรรม

นางปิยนุช วุฒิสอน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยผลการสำรวจการพัฒนาสถิติทางการประเด็นโมเดลเศรษฐกิจ BCG ในระดับประเทศและ 2 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี

อ่านต่อ