Search
Close this search box.

Tag: นวัตกรรมจากทรัพยากรท้องถิ่น

อว.ขับเคลื่อนโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยเห็นผลสะท้อนผ่านผลงาน“มหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ดีเด่น”

โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบอุดมศึกษาไทย อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทตามการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา  สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้สร้างความชัดเจนในเรื่องดังกล่าว

อ่านต่อ