Search
Close this search box.

Tag: สวนส้มปลอดภัย

กรมส่งเสริมการเกษตร ชูสวนส้มปลอดภัยจังหวัดเชียงใหม่ต้นแบบเชื่อมโยงเศรษฐกิจ BCG Model

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร สั่งการให้ ถอดบทเรียนและสนับสนุนการดำเนินงานของสวนส้มยอดดอย จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีการเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรปลอดภัยและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

อ่านต่อ