Tag: BCG-NAGA Belt Road

รายการ 1 นาที กับ BCG model ตอน : BCG-NAGA Belt Road

ยกระดับการผลิต เพิ่มคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงทางอาหาร คือเป้าหมายของ “โครงการยกระดับรายได้และความเป็นอยู่ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเหนียวด้วยเกษตรสมัยใหม่บนเส้นทางสายวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง” หรือ BCG-NAGA Belt Road ซึ่ง

อ่านต่อ