Search
Close this search box.

Tag: BEDO

BEDO จัดงานมหกรรมทรัพยากรชีวภาพและสร้างโอกาสทางการตลาด ภายใต้แนวคิด “BEDO-BCG Society Forum เศรษฐกิจชีวภาพ สร้างสรรค์ สร้างอนาคต”

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO ได้จัดงานมหกรรมทรัพยากรชีวภาพและสร้างโอกาสทางการตลาด ประจำปี 2566

อ่านต่อ