Tag: CBD COP 15

ไทย แสดงเจตนารมณ์ร่วมกับประชาคมโลก เพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ บนเวทีการประชุม CBD COP 15

ประเทศไทย แสดงเจตนารมณ์ร่วมกับประชาคมโลกอนุรักษ์ ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์ และการแบ่งปันผลประโยชน์กลับสู่ชุมชน เพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ บนเวทีการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 15 (CBD

อ่านต่อ