Tag: ESG

ปลูกพืชรับอุตสาหกรรม BCG การเกษตรแบบยั่งยืนที่ไม่ต้องเดินตามใคร

เมื่อกรมสรรพสามิตได้ออกมาตรการส่งเสริม “เอทานอล” ซึ่งผลิตจากพืชเกษตรคืออ้อย และ มันสำปะหลัง ให้สามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ (Bio Plastic) ได้ จากเดิมที่ใช้เป็นส่วนผสมในน้ำมันแก๊สโซฮอลล์ และ ผลิตสุราเท่านั้น

อ่านต่อ

ชุดความรู้ด้าน Circular Economy โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รวมความรู้ด้าน ESG บทความ และหลักสูตร E-learning ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ และนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง Click ดูเพิ่มเติม

อ่านต่อ

กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมกับ 50 หน่วยงานขับเคลื่อนแนวคิด ESG รักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่ประหยัดพลังงาน

จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงส่งผลให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องยกระดับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของโลกในทิศทางที่ดีขึ้นและเกื้อกูลกันในทุกมิติ และทำให้แนวคิด ESG รักษาสิ่งแวดล้อมประหยัดพลังงาน

อ่านต่อ

5 ความท้าทายด้าน ESG ที่ผู้ประกอบการไทยต้องเตรียมพร้อมรับมือ

การกำหนดนิยามกลุ่มกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม (Taxonomy) มาตรการภาษีคาร์บอนระหว่างประเทศ การเปิดเผยข้อมูลการดำเนินการด้านความยั่งยืนหรือที่เรียกว่า ESG และมาตรการป้องกัน Greenwashing กลายเป็นโจทย์ใหญ่ที่ผู้ประกอบการไทยต้องก้าวข้ามความท้าทาย ที่จะมีความเข้มข้นมากขึ้นทุกขณะ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้รวบรวมประเด็นความท้าทายด้าน

อ่านต่อ

ประชุม APEC 2022 ด้วยแนวคิดใหม่อย่าง Green Meeting ช่วยลดขยะ ตอบโจทย์การใช้ทรัพยากรคุ้มค่า เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

APEC 2022 เป็นวาระการประชุมครั้งใหญ่ในประเด็นทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคที่ “ประเทศไทย” จะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพ ซึ่งโลกในปัจจุบัน นอกจากเรื่องของเศรษฐกิจแล้ว ยังต้องคิดต่อว่า โลกของเราจะสามารถพัฒนา พร้อมๆ

อ่านต่อ

ตลท. ให้บริการ ESG Data Platform สำหรับ บจ.ระบบจัดการข้อมูลความยั่งยืนเริ่ม ต.ค.2565

อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเปิดให้บริการระบบ ESG Data Platform ซึ่งรวบรวมข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social,

อ่านต่อ

เอสซีจี ชูนวัตกรรมกระดาษ ร่วมจัดงานประชุม APEC 2022 Thailand

เอสซีจี ชูนวัตกรรมกระดาษ ร่วมจัดงานประชุม APEC 2022 Thailand ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นับเป็นโอกาสดีที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก หรือ APEC

อ่านต่อ

ESG และ BCG MODEL เชื่อมโยงกับกับความยั่งยืนของธุรกิจอย่างไร ?

เป้าหมาย BCG Model ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย เน้นเศรษฐกิจที่นำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาต่อยอดจุดแข็งของธุรกิจไทย

อ่านต่อ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่องมาตรการลดหย่อนค่าธรรมเนียม สำหรับบริษัทที่เปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง มาตรการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีสำหรับบริษัทที่เปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

อ่านต่อ