Tag: Fin Tech

เล็งเสนอ 4 นโยบายหนุน MSMEs APEC เน้นเข้าสู่ดิจิทัล แหล่งทุน ตลาดภาครัฐ-เอกชน และทำธุรกิจบนฐาน BCG

ดร.วิมลกานต์ โกสุมาศ รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะทำงานด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME Working Group: APEC

อ่านต่อ