Search
Close this search box.

Tag: Governments & NGO

Cloud Food Bank

อาหารเหลือทิ้งในประเทศไทยแต่ละวัน ต้องถูกทิ้งไปเป็นจำนวนมหาศาล รู้หรือไม่? อาหารเหลือเหล่านั้นสามารถสร้างประโยชน์ และนำไปใช้ต่อ ผ่านการส่งมอบให้ Cloud Food Bank เป็นแพลตฟอร์มที่ส่งต่ออาหาร

อ่านต่อ