Search
Close this search box.

Tag: Green Farm

ซีพีเอฟ กรีนฟาร์ม นวัตกรรมการเลี้ยงสัตว์ ช่วยลดโลกร้อน

BCG Economy หรือเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) ถือเป็นโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ที่รัฐบาลและภาคธุรกิจทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญ หนึ่งในปัจจัยที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมาย

อ่านต่อ