Tag: GROW Model

กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานวิชาการ ใช้งานวิจัยงานวิชาการพัฒนายกระดับเกษตรกรไทย

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า การสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันเกษตรกรและเศรษฐกิจฐานราก การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและการวิจัยและพัฒนา โดยการจัดทำบันทึกความเข้าใจ ร่วมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างประโยชน์ต่อการพัฒนาอาชีพการเกษตร ภายใต้กรอบแนวคิดการนำ

อ่านต่อ