Tag: Magik Color

'Magik Color แป้งพิมพ์ผ้าจากสีธรรมชาติ' สีสันอัตลักษณ์ สร้างมูลค่าเพิ่ม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

‘Magik Color แป้งพิมพ์ผ้าจากสีธรรมชาติ’ สีสันอัตลักษณ์ สร้างมูลค่าเพิ่ม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  ‘แป้งพิมพ์ผ้า’ เป็นหนึ่งในวัตถุดิบสำคัญที่อุตสาหกรรมสิ่งทอทั่วโลกใช้พิมพ์ลวดลายลงบนผืนผ้าแต่แป้งพิมพ์ส่วนใหญ่ที่ใช้งานในปัจจุบัน ‘มีสีเคมีเป็นส่วนผสม’ ซึ่งอาจมีสารพิษที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน และก่อให้เกิดสารพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อมได้ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)

อ่านต่อ