Tag: mini stem cutting

รายการ 1 นาที กับ BCG model ตอน : ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังปลอดโรค

แข็งแรง สะอาด ปราศจากโรค คือหัวใจสำคัญของการผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังปลอดโรค นักวิจัย สวทช. ได้พัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อขยายต้นพันธุ์มันสำปะหลังปลอดโรคที่มีความแข็งแรง สามารถเพิ่มปริมาณต้นมันสำปะหลังได้ 3-4 เท่า

อ่านต่อ