Search
Close this search box.

สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล ลงพื้นที่จัดกิจกรรมนำร่องและขยายผลงานส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรแบบกลุ่มแก่สมาชิกวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรทักษอร อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

share to:

Facebook
Twitter

นายชาญณรงค์ วิรุณสาร เกษตรจังหวัดสตูล เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2566 เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ได้ลงพื้นที่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 สงขลา เพื่อจัดกิจกรรมนำร่องและขยายผลงานส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรแบบกลุ่มตามระบบควบคุมภายใน GAP’ sInternal Control Systems : ICS ครั้งที่ 3 เพื่อส่งเสริมการดำเนินการรับรองมาตรฐาน GAP แบบกลุ่ม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพให้แก่ เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายด้านสมุนไพร จำนวน 12 ราย ที่เป็นสมาชิกวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรทักษอร ในพืชสมุนไพรหลักคือ “ไพล” โดยมีวิทยากรจากสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา และศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรทักษอร ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

โดยการดำเนินการดังกล่าว สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาเข้าสู่การเกษตรสมัยใหม่และเกษตรมูลค่าสูงด้วย BCG Model ด้วยการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีคุณภาพมาตรฐานและมีมูลค่าสูง โดยเฉพาะมาตรฐาน GAP เพื่อให้เกษตรกรพัฒนาและเตรียมความพร้อมเข้าสู่กระบวนการตรวจรับรองคุณภาพได้มากขึ้น

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230628142459965