Search
Close this search box.

รายการ 1 นาที กับ BCG Model ตอน : มะเขือเทศสายพันธุ์ใหม่ต้านทานโรคใบหงิกเหลือง

share to:

Facebook
Twitter

กรอบ หวาน ต้านทานโรค … คือคุณสมบัติของมะเขือเทศสายพันธุ์ใหม่ แดงโกเมนและซันไชน์ ที่เกิดจากการนำมะเขือเทศสายพันธุ์สแนกสลิม 502 ที่หวานกรอบอร่อย แต่เป็นโรคใบหงิกเหลืองง่าย กับพันธุ์ GT-645-2 ที่มียีนต้านทานโรคใบหงิกเหลือง มาปรับปรุงพันธุ์ด้วยเทคนิคการคัดเลือกพันธุ์โดยใช้เครื่องหมายพันธุกรรมร่วมกับวิธีปรับปรุงพันธุ์แบบดั้งเดิม จนได้เป็นมะเขือเทศสายพันธุ์ใหม่ที่รวมคุณสมบัติดีๆ ของสายพันธุ์พ่อแม่ไว้อย่างครบถ้วน คือ มีรสชาติหวาน เนื้อกรอบ และต้านทานต่อโรคใบหงิกเหลืองได้ดี ที่สำคัญคือเพาะปลูกได้ทั่วประเทศ ให้ผลผลิตสูง ช่วยลดการใช้สารเคมี สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตร และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เกษตรกรไทย

ที่มา : รายการ 1 นาที กับ BCG Model คือ สกู๊ปข่าวสั้นทางโทรทัศน์ คัดสรรตัวอย่างความสำเร็จจากหลายสาขาอาชีพทั่วประเทศ ที่ใช้ประโยชน์จากจุดเด่นด้านความหลากหลายทางทางชีวภาพของไทย ผสานกับการเปิดรับองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีจากงานวิจัยและนวัตกรรม ตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG Economy Model จนสามารถนำมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่า ที่ช่วยสร้างโอกาสใหม่ๆ ในอาชีพ และรายได้ที่มั่นคงให้กับบุคคล ชุมชนและสังคมไทยอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ BCG Economy Model ประกอบด้วย 3 เศรษฐกิจหลัก คือ B- Bio Economy ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างคุ้มค่า เชื่อมโยงกับ C- Circular Economy ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่คำนึงถึงการนำวัสดุต่างๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด และทั้ง 2 เศรษฐกิจนี้ อยู่ภายใต้ G- Green Economy ระบบเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งมุ่งแก้ไขปัญหามลพิษ เพื่อลดผลกระทบต่อโลกอย่างยั่งยืน

 

สามารถชม สกู๊ปข่าวสั้น 1 นาทีกับ BCG Model ทางช่อง3 HD (หมายเลข 33)
เรื่องเล่าเช้านี้ ทุกวันจันทร์ ช่วงเวลา 06.30 – 07.30 น.
เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ ทุกวันเสาร์แรกของเดือน ช่วงเวลา 10.30 – 11.00 น.