Search
Close this search box.

เจาะโมเดลนวัตกรรมพลังงาน สร้าง Smart Energy City @ วังจันทร์วัลเลย์ จ.ระยอง

share to:

Facebook
Twitter

วังจันทร์วัลเลย์ เป็นโครงการจัดตั้ง “เมืองนวัตกรรม” ที่ตั้งอยู่ใน เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation, EECi) ซึ่งเป็นโครงการที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สร้าง Innovation Ecosystem ชั้นนำของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และพัฒนาตามแนวคิดเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ทั้ง 7 ด้าน โดยหนึ่งในนั้น คือ Smart Energy หรือ เมืองพลังงานอัจฉริยะ

โดยจุดมุ่งหมายสำคัญ คือ การผลักดันพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้เปลี่ยนผ่านไปสู่ธุรกิจแห่งอนาคตและอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ (New S-Curve) ซึ่งจะเป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจ และเพิ่มคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นด้วยนวัตกรรม องค์ความรู้ และเทคโนโลยี ซึ่งโครงการตั้งอยู่ที่ ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง บนพื้นที่ 3,454 ไร่

ปตท. ตลอดจนพันธมิตรในห่วงโซ่คุณค่า จึงเปิดกว้างพร้อมให้บริการช่วยเหลือด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมแก่ บริษัทเอกชน Start-up ผู้ประกอบการ และกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ประสบปัญหาด้านทรัพยากรในการวิจัยนวัตกรรมที่มีจำกัด รวมทั้งมีความพร้อมในการรับฟังปัญหา (Pain Point) เพื่อให้พันธมิตรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ วิเคราะห์และเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าว

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่