Search
Close this search box.

สาขาอาหาร : โครงการการขยายผลโครงการ Green Industry (GI) เพื่อยกระดับผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

share to:

Facebook
Twitter

ผลงานเด่น : แผนงานยุทธศาสตร์ การขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ปี 2565

สาขาอาหาร “โครงการการขยายผลโครงการ Green Industry (GI) เพื่อยกระดับผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง”

ปัจจุบันผู้ประกอบการด้านการผลิตอาหารของไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการที่มีขนาดกลางและขนาดย่อมยังคงประสบปัญหาหลายด้าน หนึ่งในปัญหาสำคัญเป็นเรื่องของประสิทธิภาพการผลิต และการปลดปล่อยของเสียจากกระบวนการผลิต ซึ่งนอกจากจะส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมภายในประเทศแล้ว ยังส่งผลต่อการส่งออกสินค้าของประเทศไทยเนื่องจากมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี (Non-tariff barrier) แนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหา คือ ต้องยกระดับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เน้นปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ลดการใช้ทรัพยากร (น้ำ พลังงาน) ลดการปลดปล่อยของเสีย ลดการสูญเสียระหว่างกระบวนการผลิต ปรับเปลี่ยนของเหลือทิ้งให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ นำไปสู่แนวทางการผลิตสีเขียว (Green Production) และช่วยเพิ่มโอกาสในการส่งออกผลิตภัณฑ์ ซึ่งการดำเนินงานโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG สาขาอาหาร ซึ่งจะช่วยส่งเสริมนโยบายเศรษฐกิจ BCG ของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนได้ในระยะสั้น

ผลการดำเนินงาน :

1. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการยกระดับและผลักดันในการขอการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว Green Industry หรือ GI แก่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง 33 บริษัท ซึ่งทั้งหมดได้รับใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเรียบร้อยแล้ว

2. เผยแพร่ความรู้การขอการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ด้านการผลิต การจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานนำมาประยุกต์ใช้ในโรงงาน ให้กับผู้ประกอบการ 335 คน อีกทั้งได้ดำเนินการเยี่ยมชมโรงงานและวินิจฉัยปัญหาเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการ 63 บริษัท เพื่อปรับปรุงกระบวนการการผลิตและใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

รูปที่ 1 การยกระดับเทคโนโลยีและผลักดันในการขอการรับรอง Green Industry

 

รูปที่ 2 การเผยแพร่ความรู้การขอการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว