Search
Close this search box.

นโยบาย “30@30 สู่ฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าระดับโลก” กับนายอนุชา บูรพชัยศรี

share to:

Facebook
Twitter

ทำความรู้จักนโยบาย “30@30 สู่ฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าระดับโลก” กับนายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง โดยรัฐบาลเร่งวางมาตรการส่งเสริมยานยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV) พร้อมตั้งเป้าภายในปี ค.ศ. 2030 การผลิตยานยนต์ในประเทศจะต้องเป็นยานยนต์ไฟฟ้าอย่างน้อย 30%

 

ที่มาข้อมูล