Search
Close this search box.

เปิดประชุมวิชาการข้าวโพดข้าวฟางแห่งชาติ ชูหัวข้อ “พลิกพื้นเกษตรไทยด้วยวิจัยและนวัตกรรม BCG”

share to:

Facebook
Twitter

มก.เป็นเจ้าภาพหลักจัดการประชุมวิชาการข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 40 ภายใต้หัวข้อ พลิกพื้นเกษตรไทยด้วยวิจัยและนวัตกรรม BCG

วันที่ 3 ส.ค.65 ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สุทัศน์ ศรีวัฒนพงศ์ กรรมการบริหารมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 40 ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร เป็นเจ้าภาพหลักจัดการประชุมร่วมกับ กรมวิชาการเกษตร และกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมเป็นเจ้าภาพด้วย ในระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2565 ณ เดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมาและ ศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ อ.ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการเกษตร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเจ้าหน้าที่บริษัทเมล็ดพันธุ์จากต่างประเทศ จำนวนประมาณ 250 คน โอกาสนี้ นายคณัสชนม์ ศรีเจริญ นายอำเภอปากช่องร่วมเป็นเกียรติกล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมด้วย

รศ.ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมวิชาการข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 40 กล่าวว่า การประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ เกิดจากความร่วมมืออย่างเข้มแข็งของทั้ง 3 หน่วยงาน ที่ร่วมกันจัดงานมาอย่างต่อเนื่อง และผลัดเปลี่ยนกันทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดงาน โดยในครั้งนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับเกียรติในการเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติครั้งที่ 40 และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน ที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาประเทศบนพื้นฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน“BCG (Bio-Circular-Green Economy) MODEL” รวมทั้งเพื่อให้เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านข้าวโพดและข้าวฟ่างของประเทศไทยทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพลิกฟื้นการเกษตร ให้กลับมาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างยั่งยืน คณะผู้จัดงานจึงกำหนดจัดงาน ภายใต้หัวข้อ: พลิกพื้นเกษตรไทยด้วยวิจัยและนวัตกรรม BCG

ที่มาข้อมูล/อ่านทั้งหมด : https://siamrath.co.th/n/370680