Search
Close this search box.

มข.จัดการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล

share to:

Facebook
Twitter

ที่โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานการเปิดการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 15-17 พ.ย.66 ในหัวข้อ “ศาสตร์พืชสวน: นวัตกรรมแห่งอนาคต” จัดโดยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีการบรรยายพิเศษจาก วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มีการแสดงผลงานการวิจัยของนักศึกษา มีนักวิชาการสาขาพืชสวน และสาขาที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชนเข้าร่วมการประชุมกว่า 300 คน

รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ จะครอบคลุมขอบข่ายงานวิจัยด้านพืชสวนที่มีความหลากหลาย และเกี่ยวข้องกับศาสตร์หลายสาขาทั้งด้านปรับปรุงพันธุ์พืช เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์เทคโนโลยีและสรีรวิทยาการผลิตพืช วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว การขยายพันธุ์พืช การอารักขาพืช ความปลอดภัยของอาหารและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่เกษตรกรและสาธารณชน สร้างเครือข่ายการปฏิบัติงานวิจัยร่วมกันระหว่างหน่วยงาน เพื่อพัฒนาผลผลิตพืชสวนของไทยให้มีคุณภาพและมีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล เพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกได้มากยิ่งขึ้น

ปัจจุบันประเทศไทยมีนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจด้วย BCG Economy Model และประเทศต่างๆที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางด้านพืชสวนอย่างรวดเร็ว เพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขัน อีกทั้งผู้บริโภคเองมีความตื่นตัวในเรื่องของสุขภาพและความปลอดภัยมากขึ้น จึงจำเป็นต้องพัฒนาองค์ ความรู้ใหม่ๆ ผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชน การจัดงานประชุมวิชาการในครั้งนี้ มุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับการผลิตพืชสวนภายใต้หัวข้อ “ศาสตร์พืชสวน: นวัตกรรมแห่งอนาคต”

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG231115163816180