Search
Close this search box.

เปิดข้อดี ‘โซลาร์ทุ่นลอยน้ำ’ เพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้า 5-20%

share to:

Facebook
Twitter

นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวภายหลังการนำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าด้วยโซลาร์เซลล์ (Solar Floating) บนเกาะหมากน้อย ต.เกาะปันหยี จ.พังงา ว่า ไฟฟ้าเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวัน แต่ก็ยังคงมีบางพื้นที่ที่ไฟฟ้าสายส่งยังเข้าไปไม่ถึง โดยเฉพาะบนเกาะต่าง ๆ ชุมชนบ้านเกาะหมากน้อย

ถือเป็นอีกพื้นที่ที่ไฟฟ้าสายส่งยังเข้าไม่ถึง ถึงแม้จะอยู่ห่างจากชายฝั่งไม่มากนัก แต่ยังเป็นพื้นที่ขาดแคลนพลังงาน บ้านเกาะหมากน้อยเป็นชุมชนขนาดใหญ่กว่า 300 ครัวเรือน ต้องพึ่งตนเองด้วยการใช้พลังงานทดแทนแบบผสมผสาน ปัจจุบัน ผลิตไฟฟ้าจาก 3 แหล่ง คือ

1. ระบบ Micro-Grid ผลิตไฟฟ้าด้วยโซลาร์เซลล์ (Solar Floating) สนับสนุนโดย กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

2. ระบบโซล่าโฮม ที่ชุมชนลงทุนติดตั้งเอง และระบบโซล่าโฮมแบบเติมเงินที่เอกชนลงทุนผ่านกลุ่มบริหารจัดการโดยชุมชนนำร่อง 10 ครัวเรือน

3. ระบบผลิตไฟฟ้าจากเครื่องปั่นไฟฟ้าน้ำมันดีเซลของเอกชน ซึ่งระบบนี้มีเวลาบริการจำกัดเพียง 4 ชั่วโมงต่อวัน ระหว่าง 18.30 – 22.30 น. ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ และไม่ครอบคลุมทุกครัวเรือน อีกทั้งไม่ครอบคลุมถึงพื้นที่สาธารณะและถนน ทำให้ไม่มีความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตเท่าที่ควร นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานส่วนราชการบนเกาะที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าตลอด 24 ชั่วโมงอีกด้วย

โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าด้วยโซลาร์เซลล์ (Solar Floating) บนเกาะหมากน้อย ต.เกาะปันหยี จ.พังงา ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2564 วงเงิน 21 ล้านบาท ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Floating) ขนาดกำลังติดตั้งรวมไม่น้อยกว่า 200 กิโลวัตต์

พร้อมติดตั้งทุ่นลอยสำหรับรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ติดตั้งเครื่องควบคุมการประจุแบตเตอรี่อินเวอร์เตอร์ไฟฟ้าขนาดกำลังติดตั้งไม่น้อยกว่า 200 กิโลวัตต์ ระบบกักเก็บพลังงาน (แบตเตอรี่ลิเทียม) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ – ชั่วโมง (kWh) พร้อมก่อสร้างโรงคลุมและติดตั้งโครงข่ายไฟฟ้าชุมชน ระยะทาง 2,000 เมตร มีการผลิตไฟฟ้าไปแล้ว 89,403 kWh (ข้อมูล ณ มีนาคม 2567) ครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ 30 ครัวเรือน และมีไฟฟ้าใช้ 24 ชั่วโมง เสียค่าไฟฟ้า 600 – 1,000 บาท/เดือน

แหล่งที่มาภาพและข้อมูล/อ่านเพิ่มเติม : https://www.bangkokbiznews.com/environment/1128312