Search
Close this search box.

กรมวิชาการเกษตร เดินหน้างานวิจัยปี 2566 ชู 6 ด้านต่อยอดเศรษฐกิจสู่โมเดล BCG

share to:

Facebook
Twitter

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า BCG Model ให้ความสำคัญกับการวิจัยใน 6 ด้านอาทิ การวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG Model /การวิจัยเพื่อปรับปรุงพันธุ์พืชรองรับตลาดใหม่ /งานวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตพืชที่เหมาะสม และ งานวิจัยเพื่อพัฒนาสนับสนุนการปฏิบัติงานตามกฎหมายที่กรมรับผิดชอบ และปัจจุบันจะเห็นว่ารูปแบบของการบริโภคของประชาชนเริ่มเปลี่ยน เน้นอาหารที่ดีต่อสุขภาพ อาหารที่เป็นยา การบริโภคพืชที่ให้โปรตีนแทนเนื้อสัตว์ หรืออาหารที่ส่งเสริมสุขภาพให้ดีขึ้น การวิจัยพัฒนาพันธุ์พืชที่เป็นทั้งอาหารและพลังงานให้มีผลผลิตต่อไร่สูงและต้านทานโรคแมลง เช่น ถั่วเหลือง หรือข้าวโพด ปาล์มน้ำมันจึงสำคัญ

ตัวอย่างที่เห็นคือไทยนำเข้าถั่วเหลือง ข้าวโพดมาเป็นวัตถุดิบจำนวนมากเมื่อเกิดสงครามหรือเหตุที่ไม่สามารถคุมได้ ต้องนำเข้าราคาสูงจึงส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ดังนั้นกรมให้น้ำหนักทั้งการวิจัยพัฒนาพืชเศรษฐกิจเดิมและพืชเศรษฐกิจใหม่เช่นกัญชง กัญชา กระท่อม ที่สามารถเป็นวัตถุดิบผลิตสินค้ามูลค่าสูงได้ จึงขอให้สำนักวิจัยและพัฒนาเกษตรทั้ง 8 เขตได้ช่วยกันพัฒนาและวิจัยพันธุ์พืชให้ไปในทิศทางดังกล่าว ร่วมถึงการพัฒนาเครื่องจักร เครื่องมือทางการเกษตรเพื่อช่วยลดต้นทุนในการผลิตของเกษตรกร

ที่มาข้อมูล : https://www.facebook.com/Sumnakkaow.PRD/posts/pfbid0V2qsZi64mxkGoUi7YyWkXKNjqMoNdJ7wK3tMtjrCuxpuV9vkVaKUStwxSDYZgnyAl