Search
Close this search box.

ธ.ก.ส.สาขาบ้านลาด ยกระดับธนาคารต้นไม้สู่ชุมชนไม้มีค่า นำวัสดุการเกษตรกลับมาใช้ประโยชน์ สร้างมูลค่าเพิ่ม ลดการเผาทิ้ง ลดมลพิษทางอากาศ

share to:

Facebook
Twitter

นายสุรเดช สืบบัวแก้ว พัฒนาลูกค้า ธ.ก.ส.เพชรบุรี กล่าวว่า ธ.ก.ส. มองเห็นความสำคัญของการปลูกต้นไม้ รักษาระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อม ด้วยการสนับสนุนให้ความรู้การทำผลิตภัณฑ์จากตาล สอดคล้องกับตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม (BCG Model) เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio economy) มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยเน้นการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เชื่อมโยงกับ เศรษฐกิจหมุนเวียน โดยมีวัตถุประสงค์ นำผลิตภัณฑ์จากก้านตาลมาทำเฟอร์นิเจอร์ จัดกิจรรมส่งเสริมให้ความรู้ ธ.ก.ส.จะนำไปต่อยอด หาตลาด นำไปจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจ นำไปขายที่ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร และสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเพชรบุรี

ด้านนายธนกร น่วมด้วง ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนก้านตาลวิลเทรด ผู้จัดตั้งธนาคารต้นไม้บ้านหนองพลับ – ไร่สะท้อน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า ธ.ก.ส.เพชรบุรีได้ให้การสนับสนุนโครงการนี้ ยกระดับต้นไม้สร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งในพื้นที่อำเภอบ้านลาดในชุมชนมีต้นตาลเป็นจำนวนมาก มองเห็นประโยชน์ของก้านตาลที่ร่วงหล่นปีละมากกว่า 1 ล้านก้าน ชาวบ้านนำไปเผาทิ้ง ก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศ จึงนำมาแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้ ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น เก้าอี้จิ๋วรักษ์โลก เก้าอี้พับ โต๊ะกาแฟ โคมไฟวิลเทรด เก้าอี้เอนนอน ที่ทำจากก้านตาล ลดการเผาทิ้ง ลดมลพิษทางอากาศ เพิ่มมูลค่า สร้างงาน สร้างรายได้ สู่ชุมชน

 

 

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230203090610729