Search
Close this search box.

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ตอนที่ 4 “ทิศทาง BCG MODEL”

share to:

Facebook
Twitter

 

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ จัดโครงการ สทบ. สัญจร 13 สาขา แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกองทุนหมู่บ้าน สถาบันการเงินชุมชน โครงการประชารัฐ โครงการต้นแบบ BCG คณะกรรมการสมาชิกฯ การพัฒนาเศรษฐกิจแบบใหม่ ในรูปแบบโมเดลเศรษฐกิจ BCG โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน บอกเล่าความสำเร็จผ่านวิดีโอเชิงละครชุด “กองทุนฯ สร้างสุข” ตอนที่ 4 “ทิศทาง BCG MODEL”

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้มีการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาประเทศ ผ่านกลไกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สถาบันการเงินชุมชน ตลอดจนการใช้โมเดลเศรษฐกิจ BCG ซึ่งเป็นรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจที่ต่อยอดจากจุดแข็งของประเทศด้านความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อเชื่อมโยงกับหลักคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นการสานพลัง ของจตุภาคีทั้งภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาครัฐ และภาควิชาการ โดยขับเคลื่อนประเทศด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความยั่งยืนของฐานทรัพยากร ความหลากหลายทางชีวภาพ และวัฒนธรรมด้วยการจัดสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งด้วยทุนทรัพยากร อัตลักษณ์ ความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้เศรษฐกิจ BCG ให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน และยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความสามารถในการตอบสนองต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : อ่านทั้งหมดได้ที่ https://www.matichon.co.th/advertorial/news_4523482