Search
Close this search box.

ธ.ก.ส.จังหวัดพังงา จัดกิจกรรมประกวดชุมชนอุดมสุขที่ยั่งยืนดีเด่น ระดับภูมิภาค ปี 3 ปีบัญชี 2566

share to:

Facebook
Twitter

วันที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสิทธิวัชช์ เวชสิทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคใต้ตอนบน เป็นประธานเปิดกิจกรรมประกวดชุมชนอุดมสุขที่ยั่งยืนดีเด่น ระดับภูมิภาค ปี 3 ปีบัญชี 2566 ณ ห้องประชุมนางหงส์ โรงแรม เลอ เอราวัณพังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โดยมี นายพรรษิษฐ์ ช่วยพิชัย ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดพังงา ผู้บริหาร พนักงาน ผู้เข้าประกวดชุมชนอุดมสุข และสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรม

ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคใต้ตอนบน กล่าวว่า ธนาคารมีเป้าหมายขับเคลื่อนการยกระดับศักยภาพชุมชนอุดมสุขเป็น “ชุมชนอุดมสุขที่ยั่งยืน” ที่มุ่งเน้นการพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจแบบองค์รวม (ฺBCG Model) ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจชีวภาพ ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน และด้านเศรษฐกิจสีเขียว จึงจัดให้มีการแสดงผลงานที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์และเป็นแบบอย่างที่ดีให้ปรากฏต่อสาธารณชน เพื่อค้นหาชุมชนอุดมสุขที่ยั่งยืนให้เป็นต้นแบบของการพัฒนาควบคู่กับการสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาชุมชนแก่ชนอื่น รวมทั้งเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ชุมชนอุดมสุขที่ธนาคารเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในวงกว้างต่อไป

สำหรับการประกวดชุมชนอุดมสุขที่ยั่งยืนยอดเยี่ยม ปี 3 ประจำปีบัญชี 2566 เพื่อค้นหาชุมชนอุดมสุขที่ยั่งยืนให้เป็นต้นแบบของการพัฒนาควบคู่กับการสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาชุมชนแก่ชุมชนอื่น รวมทั้งเผยแพร่และสร้างการรับรู้ชุมชนอุดมสุขที่ธนาคารเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ในวงกว้างต่อไป ซึ่งมีชุมชนร่วมเข้าประกวด 6 ชุมชุน ดังนี้ 1.ชุมชนบ้านน้ำราด ต.บ้านทำเนียบ อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 2.ชุมชนบ้านประสานมิตร ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 3.ชุมชนบ้านรมณีย์ ต.รมณีย์ อ.กะปง จ.พังงา 4.ชุมชนบ้านไหนหนัง ต.เขาคราม อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 5.ชุมชนบ้านไร้ใน ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง 6.ชุมชนบ้านกู้กู ตรัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

ผลการประกวดชุมชนอุดมสุขที่ยั่งยืนดีเด่น ระดับภูมิภาค ปี 3 ปีบัญชี 2566 คือ รางวัลที่ 1 เงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท ได้แก่ ชุมชนบ้านน้ำราด ตำบลบ้านทำเนียบ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี, รางวัลที่ 2 เงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท ได้แก่ ชุมชนบ้านรมณีย์ ตำบลรมณีย์ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา และรางวัลที่ 3 เงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท ได้แก่ ชุมชนบ้านกู้กู ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต และส่งชุมชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเข้าประกวดชุมชนอุดมสุขยอดเยี่ยมระดับประเทศ ประจำปี 2566 ต่อไป

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG231019205319339