Search
Close this search box.

คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา ศึกษาดูงานขับเคลื่อน BCG Model ด้านการพัฒนาสมุนไพรไทย ณ วิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง

share to:

Facebook
Twitter

วันนี้ (11 ม.ค.67)  ที่วิสาหกิจชุมชนชีววิถี ต.น้ำเกี๋ยน อ.ภูเพียง จ.น่าน คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา นำโดยพลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ ประธานคณะกรรมาธิการ ศึกษาดูงานขับเคลื่อน BCG Model ด้านการพัฒนาสมุนไพรไทย ณ วิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกี๋ยน อ.ภูเพียง

พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ ประธานคณะกรรมาธิการฯ กล่าวว่า ขอชื่นชมที่วิสาหกิจชุมชนแห่งนี้สามารถนำพืชสมุนไพรที่มีในท้องถิ่น มาผสมผสานกับองค์ความรู้ภูมิปัญญาและการใช้เทคโนโลยีการผลิต สร้างผลิตภัณฑ์ และแบรนด์ที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน และยังสามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับสากลต่าง ๆ อีกมากมาย ทั้งนี้ขอให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ขยายตลาด เพิ่มช่องทางให้สามารถจำหน่ายได้มากขึ้น ขยายตลาดไปยังโรงแรมระดับ 5 ดาว ของประเทศที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆ รวมทั้งตลาดการส่งออกไปยังต่างประเทศด้วย เพื่อเป็นการขับเคลื่อน BCG Model ด้านการพัฒนาสมุนไพรไทย อีกทั้งยังส่งผลดีต่อเกษตรกร ผู้นำเอาสมุนไพรที่ปลอดสารเคมี มาส่งจำหน่ายให้วิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ต่อไปอีกด้วย

สำหรับวิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกี๋ยน เป็นธุรกิจชุมชนที่ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2550 เน้นการนำพืชสมุนไพรที่มีในท้องถิ่น เช่น ใบหมี่ ดอกอัญชัน มะเฟือง มะกรูด มะขาม ขมิ้นชัน มาเป็นวัตถุดิบในการผลิตเครื่องสำอางสมุนไพร จึงปลอดภัยไม่มีสารเคมีอันตราย ผสมผสานกับองค์ความรู้ภูมิปัญญาและการใช้เทคโนโลยีการผลิต ซึ่งผลิตภัณฑ์ทุกชนิด เน้นการใช้สมุนไพรในปริมาณที่มากเพื่อสนับสนุนให้สมาชิกปลูกสมุนไพร นำรายได้มาสู่ชุมชน เสริมสร้างให้เกษตรกรปลูกพืชสมุนไพรแบบธรรมชาติ เพิ่มโอกาสให้คนในท้องถิ่นมีงานทำ ด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม เราจึงนำผลกำไรที่ได้ในแต่ละปีกลับมาพัฒนาชุมชนทั้ง 5 หมู่บ้าน และดูแลรักษาทรัพยากรป่าชุมชน อันเป็นแหล่งสมุนไพร เพื่อให้มีใช้อย่างยั่งยืน ภายใต้ระบบมาตรฐาน GMP สามารถพัฒนาจนผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ ผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) รางวัลคุณภาพการผลิต อย.ควอลิตี้อวอร์ต ปี พ.ศ.2557 และปี 2560 และได้รับรางวัลวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศของกรมส่งเสริมการเกษตร ปี พ.ศ.2559 นอกจากนี้ยังผ่านการรับรองมาตรฐานสากล อาทิ ISO 9001:2015 มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ผ่านเกณฑ์ Asian Cosmetic GMP มาตรฐานโรงงานเครื่องสำอางคุณภาพ รับรองโดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผ่านเกณฑ์ GHPs (Good Hygiene Practices) มาตรฐานสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร ผ่านมาตรฐานฮาลาล (HALAL) ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบความปลอดภัยของอาหาร (HACCP) ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ รับรองโดย กรมวิชาการเกษตร (Organic Thailand) เป็นต้น

ที่มาภาพและข้อมูล / สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://thainews.prd.go.th/thainews/news/view/20983/?bid=1