Search
Close this search box.

นครพนม แถลงข่าวงานเกษตรลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 25 ประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิด “BCG model สู่เกษตรมูลค่าสูง”

share to:

Facebook
Twitter

ที่คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม เขตพื้นที่ศรีโครตบูรณ์ โดยมีนางรมิดา เหลืองฐิติสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในงานแถลงข่าวพร้อมด้วย รศ.ดร.กรไชย พรภัสรชกร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม นางสาวสายสุณี ปั้นพงษ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม และผศ.ดร. ถนอม ทาทอง รองอธิการบดี รักษาราชการแทน คณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยี ร่วมกันแถลงข่าวงานเกษตรลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 25 ประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิด “BCG model สู่เกษตรมูลค่าสูง”

จังหวัดนครพนม มีโครงสร้างพื้นฐาน และศักยภาพในการผลิตผลผลิตทางการเกษตรที่หลากหลายทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง และสินค้าเกษตรแปรรูปทางจังหวัดมีนโยบายยกระดับการเกษตรตามความต้องการของพื้นที่ และความร่วมมือของชุมชน ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง โดยยึดหลัก BCG model พัฒนา 3 มิติไปพร้อมกัน ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งได้จัดงานติดต่อกันมาเป็นปีที่ 25 ได้รับความร่วมมือจาก จ.นครพนม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภาครัฐ และเอกชน โดยในปีนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจ การจัดนิทรรศการ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ การประชุมวิชาการเกษตรลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 2 ในหัวข้อนวัตกรรมการเกษตรเพื่อความมั่นคงทางอาหารสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน การฝึกอบรมด้านการเกษตร การประกวด แข่งขันทักษะของนักเรียน นักศึกษา และประชาชน เช่น การประกวดและโชว์โคกระบือสวยงาม การประกวดส้มตำลีลา ติดตากุหลาบ เป็นต้น นอกจากนี้มีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และสินค้าตลาดชุมชนการเกษตร สินค้าพื้นเมือง พันธุ์ไม้ เป็นต้น การจัดงานในครั้งนี้จึงมีความหลากหลายทั้งด้านความรู้ วิชาการ วิชาชีพ ความบันเทิง จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจมาร่วมงานได้ที่

คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม เขตพื้นที่ศรีโครตบูรณ์ ระหว่าง วันที่ 26 ก.พ. – 4 มี.ค. 2567

ที่มาภาพและข้อมูล / สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://thainews.prd.go.th/thainews/news/view/23698/?bid=1