Search
Close this search box.

“เอนก”สั่ง“อว.ส่วนหน้า”ใช้”บีซีจีโมเดล”สร้างมูลค่าเพิ่มให้ประเทศ ใช้กลไกมหาวิทยาลัยขับเคลื่อนร่วมกับทุกจังหวัด

share to:

Facebook
Twitter

ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลประกาศให้ “โมเดลเศรษฐกิจบีซีจี” หรือการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy Model) เป็น “วาระแห่งชาติ” ที่จะนำพาประเทศไทยไปสู่เป้าหมายของการเป็นประเทศที่มีรายได้สูงและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาเสริมสร้างจุดแข็งของประเทศ ล่าสุด ตนได้ประชุมกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานของ อว. ทั่วประเทศ และได้สั่งการให้ “อว.ส่วนหน้า” ที่เป็นหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของ อว. ในส่วนภูมิภาคในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัด โดยมีเครือข่ายมหาวิทยาลัยเป็นตัวขับเคลื่อนการทำงานในพื้นที่ร่วมกับทุกจังหวัดทั่วประเทศ ให้มีเป้าหมายหลักในการดำเนินงานในปี 2565 คือ มุ่งเน้นการนำ “บีซีจี โมเดล” มาขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่เชิงพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม โดยการใช้ทรัพยากรทีมีอยู่อย่างคุ้มค่า แม้กระทั่งของเหลือใช้ก็สามารถนำมาทำให้เกิดมูลค่าได้ โดยเฉพาะธุรกิจด้านการเกษตรและอาหาร ที่เป็นจุดแข็งของประเทศไทย ซึ่งถ้านำบีซีจีโมเดล มาใช้ได้ทั้งหมดก็จะสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ให้กับประเทศได้ โดยเฉพาะเศรษฐกิจฐานราก

รมว.อว.กล่าวต่อว่า ในขณะเดียวกันหน่วยงานวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมอีกกว่า 20 หน่วยงานใน อว. ก็จะต้องเข้ามารวมพลังในการขับเคลื่อน บีซีจีโมเดล ไปพร้อมๆ กัน โดย บีซีจีโมเดล จะถูกกำหนดให้เป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของการดำเนินงานของกระทรวง อว. เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนไปทั้งองคาพยพ นำไปสู่การยกระดับเศรษฐกิจประเทศอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป