Search
Close this search box.

จังหวัดชัยนาท จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) จังหวัดชัยนาท ปี 2567

share to:

Facebook
Twitter

pic

วันนี้ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท นายวิทยา ชพานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) จังหวัดชัยนาท ปี 2567 ชนิดสินค้าข้าว เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และให้บริการแก่เกษตรกรในชุมชนให้เข้าถึงปัจจัยการผลิต และลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการ ทำให้เกษตรกรเกิดความเข้มแข็ง โดยมีหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภาคเอกชน และเกษตรกร เข้าร่วมกิจกรรม

นายบรรจงศิลป์ วุฒิอุทัย เกษตรจังหวัดชัยนาท กล่าวว่า จังหวัดชัยนาท มีพื้นที่การเกษตร 1,199,257 ไร่ โดยมีพื้นที่สำหรับปลูกข้าวมากที่สุด 787,038.7 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 65.63 ของพื้นที่การเกษตรจังหวัดชัยนาท การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ในวันนี้ มีเป้าหมายในการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าว ตามวิสัยทัศน์ของจังหวัดชัยนาท คือ “สินค้าเกษตรมีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน” โดยการสานพลังทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน โดยใช้โมเดลเศรษฐกิจ BCG บูรณาการการพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ถึงปลายน้ำ ใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และการเพิ่มกิจกรรมทางการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมจัดการผลผลิต และเพิ่มมูลค่า

โดยกิจกรรมดังกล่าว มีการจัดสถานีถ่ายทอดความรู้ จำนวน 4 สถานี ประกอบด้วย สถานีเรียนรู้ที่ 1 การปรับปรุงบำรุงดิน, สถานีเรียนรู้ที่ 2 การลดต้นทุนและเทคโนโลยีการผลิตข้าว, สถานีเรียนรู้ที่ 3 การใช้สารชีวภัณฑ์ในนาข้าว, และสถานีเรียนรู้ที่ 4 เกษตรอัจฉริยะ นอกจากนี้ มีการนำเสนอองค์ความรู้ และบริการทางการเกษตรอื่นๆ ให้เกษตรกร จากหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และภาคเอกชน อีกด้วย

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/thainews/news/view/76343/?bid=1