Search
Close this search box.

จ.จันทบุรี ต่อยอดลายผ้าประจำจังหวัดสู่ลายเสื่อกกจันทบูร

share to:

Facebook
Twitter

จ.จันทบุรีพัฒนาต่อยอดลายผ้าประจำจังหวัดสู่ลายเสื่อกกจันทบูร ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาต่อยอดลายผ้าประจำจังหวัดจันทบุรีสู่ลายเสื่อกกจันทบูร ภายใต้โครงการพัฒนาต่อยอดลายผ้าประจำจังหวัดจันทบุรีสู่ลายเสื่อกกจันทบูร Mat-chan craft workshop

วันนี้ ( 20 มี.ค.66 ) ที่ศูนย์อนุรักษ์หัตถกรรมพื้นบ้านการทอเสื่อจันทบูร หมู่บ้านเสม็ดงาม ต.หนองบัว อ.เมืองจันทบุรี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาต่อยอดลายผ้าประจำจังหวัดจันทบุรีสู่ลายเสื่อกกจันทบูร ภายใต้โครงการพัฒนาต่อยอดลายผ้าประจำจังหวัดจันทบุรีสู่ลายเสื่อกกจันทบูร Mat-chan craft workshop

โดย นางมานัสศรี ตันไล้ วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดวิสัยทัศน์ให้ “วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์มีบทบาทนำในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย” และได้ปรับเปลี่ยนภารกิจต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการเป็น “กระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจ” และมีนโยบายส่งเสริมการนำวัฒนธรรมมาสร้างเศรษฐกิจด้วยการพัฒนายกระดับสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม ซึ่งการดำเนินการส่วนหนึ่งได้มุ่งพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่อุตสาหกรรมวัฒนธรรมและขยายตลาดสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาบนหลักการของโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี จึงได้บูรณาการร่วมกับจังหวัดจันทบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว และศูนย์อนุรักษ์หัตถกรรมพื้นบ้านการทอเสื่อจันทบูร หมู่บ้านเสม็ดงาม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาต่อยอดลายผ้าประจำจังหวัดจันทบุรีสู่ลายเสื่อกกจันทบูร ภายใต้โครงการพัฒนาต่อยอดลายผ้าประจำจังหวัดจันทบุรีสู่ลายเสื่อกกจันทบูร Mat-chan craft workshop ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะการทอเสื่อลายปัญจจันทบูร รวมทั้งเพื่อสืบทอดและต่อยอดงานหัตถกรรมพื้นบ้านเสื่อจันทบูร ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างความตระหนักของการสืบทอดภูมิปัญญาด้านการทอเสื่อให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการทอเสื่อกกในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จังหวัดจันทบุรี มีเสื่อกกจันทบูรเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น และเป็นอาชีพหัตถกรรมพื้นบ้านดั้งเดิมที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดจันทบุรี

สำหรับผ้าลาย “ลายปัญจจันทบูร” เกิดจากการประกวดลายผ้าประจำจังหวัดจันทบุรีในปี พ.ศ. 2565 โดยเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งลายปัญจจันทบูร ประกอบด้วย สิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดจันทบุรี 5 สิ่ง ได้แก่ ชุมชนริมน้ำจันทบูร สละเนินวง ก๋วยเตี๋ยวเส้นจันท์ พริกไทย และอัญมณี นอกจากนี้ ยังมีอักษรภาษาอังกฤษตัว C ที่เป็นตัวอักษรตัวแรกของจังหวัดจันทบุรีอีกด้วยโดยมี เป้าหมายของการพัฒนามุ่งเน้นให้ประชากรมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเร่งพื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและมีเสถียรภาพในระยะยาว

ทั้งนี้ จึงจำเป็นต้องเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพของชุมชน อาทิ ด้านบุคคล ด้านการบริการของชุมชนและด้านผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นต้น ดังนั้น การทอเสื่อกกจันทบูรจึงเป็นอาชีพที่สำคัญที่ทุกภาคส่วนจะต้องเร่งช่วยกันส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชนมีศักยภาพในการผลิตสินค้าและบริการที่มีมาตรฐาน สามารถแข่งขันทั้งในระดับชุมชน ระดับจังหวัด และระดับประเทศต่อไปได้

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230320115713848