Search
Close this search box.

ชลบุรี จัดการประชุมเพื่อยกระดับนวัตกรรมไผ่ก้าวสู่ BCG Economy Model 2023

share to:

Facebook
Twitter

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 นายนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมเพื่อยกระดับนวัตกรรมไผ่ก้าวสู่ BCG Economy Model 2023 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 27 คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมี นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล ที่ปรึกษาคณะทำงานโครงการนวัตกรรมยกระดับไผ่ และผลิตภัณฑ์ไผ่ไทย หัวหน้าส่วนราชการ คณะคณาจารย์วิทยาเขตศรีราชามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ประธานคณะทำงานโครงการนวัตกรรมยกระดับไผ่และผลิตภัณฑ์ไผ่ไทย สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ศูนย์การเรียนรู้ไผ่ Plenary farm บ้านบึง พี่น้องเกษตรกรชาวชลบุรี และภาคีเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกไผ่ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ร่วมประชุมในวันนี้

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี จัดการประชุมเพื่อยกระดับนวัตกรรมไผ่ก้าวสู่ BCG Economy Model 2023 และผลักดันให้ไผ่เป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ของจังหวัดชลบุรี มาตั้งแต่ปี 2562 เนื่องจากไผ่เป็นพืชที่มีศักยภาพนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายทำรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูก และสามารถส่งเสริมพัฒนาในเชิงธุรกิจได้ในอนาคต

นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล ที่ปรึกษาคณะทำงานโครงการนวัตกรรมยกระดับไผ่ และผลิตภัณฑ์ไผ่ไทย เปิดเผยว่า ไผ่เป็นไม้เศรษฐกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีความเป็นไปได้สูงมากหากได้รับความร่วมมือกันทุกๆ ฝ่ายเครือข่ายไผ่ที่จัดตั้งขึ้นมีความยินดีที่จะเป็นโซ่กลางการเชื่อมโยง การกระจาย และการถ่ายทอดองค์ความรู้ รวมทั้งการยกระดับผลิตภัณฑ์ระดับชุมชนของไผ่เพื่อการพัฒนาชุมชนด้วยแนวทาง แนวคิด และเครือข่ายอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้คำมั่นสัญญาว่า การประชุมในวันนี้จะช่วยต่อยอดความสำเร็จในการยกระดับนวัตกรรมไผ่ และจะรับใช้สังคมเกษตรกรรม เพื่อสร้างสรรค์ศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อการกินดีอยู่ดีของชาติและของประชาคมโลกต่อไป

ด้านนายนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดชลบุรี ได้คัดเลือกไผ่เป็นพืชที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวทาง BCG Model ไผ่เป็นพืชที่มีความสำคัญเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของเกษตรกรจังหวัดชลบุรีเป็นระยะเวลานาน เป็นพืชเอนกประสงค์ที่จะนำมาใช้ประโยชน์หลายด้านทั้งในรูปอาหารและไม่ใช่อาหาร ไผ่เป็นไม้เศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดชลบุรีที่มีความต้องการใช้ค่อนข้างมากและต่อเนื่อง โดยมีการนำมาใช้ประโยชน์หลัก ๆ ได้แก่ ไผ่ข้าวหลามหนองมน ไผ่เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อการประมง และการจักสาน แต่แหล่งผลิตในจังหวัดชลบุรีมีน้อยมาก ต้องสั่งซื้อจากต่างจังหวัดและประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้มีความเสี่ยงต่อการขาดแคลน หากมีการสนับสนุนขยายโอกาสปลูกสร้างสวนไผ่ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดตามนโยบายตลาดนำการผลิต โดยการวางกรอบและแนวทางการจัดทำยุทธศาสตร์ไผ่ให้เป็นรูปธรรม จะสร้างโอกาสและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรของจังหวัดชลบุรี

และในการประชุมครั้งนี้ จะทำให้มีการขยายผลการทำธุรกิจไผ่ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับไผ่และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการไผ่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีเพิ่มมากขึ้นตามแนวทาง BCG Model ต่อไป

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230720172321306