Search
Close this search box.

จุฬาฯ ร่วมกับกระทรวง อว. เปิดลงทะเบียนออนไลน์รับบัณฑิตจบใหม่และประชาชน ร่วมโครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG”

share to:

Facebook
Twitter

โครงการ U2T for BCG เป็นการรวมพลังของมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนกว่า 98 แห่ง สำหรับบัณฑิตจบใหม่และประชาชนในพื้นที่รวม 68,350 คน ครอบคลุม 7,435 ตำบล ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากเป็นรายตำบลทั่วประเทศ ซึ่งเป็นโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ Bio-Circular-Green Economy (BCG หรือเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว)

โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับผิดชอบ 74 ตำบล ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 1 ตำบล น่าน 4 ตำบล ปัตตานี 1 ตำบล ยโสธร 1 ตำบล สระบุรี 67 ตำบล สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามารถกรอกข้อมูลผ่านระบบกลางออนไลน์ของ อว. หลังจากคัดเลือกได้แล้ว จะมีการลงพื้นที่เพื่อทำงานร่วมกับชุมชน ตำบลละ 8-10 คน เพื่อทำหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของชุมชน เช่น การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและบริการ การส่งเสริมการขยายและการตลาด การพัฒนาสินค้าและบริการให้มีมูลค่าสูง การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการ การขนส่งและกระจายสินค้า เป็นต้น

รอบการสมัครและคัดเลือก

เปิดรับสมัครบัณฑิตและประชาชน ผ่านระบบการรับสมัครกลางทางเว็บไซต์ https://u2tbcg.com โดยผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการ สามารถกรอกข้อมูลคุณสมบัติเบื้องต้นและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง พร้อมระบุพื้นที่ที่ประสงค์ในการปฏิบัติงาน

ที่มาข้อมูล : https://www.chula.ac.th/news/75671/

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง