Search
Close this search box.

Tag: U2T

ดร.ดนุช ร่วมเสวนาถอดบทเรียน U2T for BCG ทำแล้วต้องให้สุดเพื่อผลลัพธ์อันเป็นรูปธรรม เมื่อลงมือทำแล้วต้องไปให้สุดเพื่อผลลัพธ์อันเป็นรูปธรรมที่ยั่งยืน

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ประธานเปิดงาน “U2T for BCG บทเรียนจากอดีตสู่ความต่อเนื่องยั่งยืน” กิจกรรมภาคต่อโครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า U2T for BCG

อ่านต่อ

จังหวัดตรัง จัดโครงการไม้กวาดเรียกทรัพย์ เพื่อเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนระดับตำบล ในจังหวัดตรัง (U2T for BCG ระยะที่ 3)

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดโครงการไม้กวาดเรียกทรัพย์ เพื่อเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนระดับตำบล ในจังหวัดตรัง (U2T for BCG ระยะที่ 3)

อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ออกบูธแสดงสินค้า U2T for BCG ในงาน OTOP ทั่วไทย ร่วมใจสู่ชายแดนใต้

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมออกบูธแสดงสินค้า 10 ผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ในงาน OTOP ทั่วไทย ร่วมใจสู่ชายแดนใต้

อ่านต่อ

จังหวัดลพบุรี ส่งเสริมและผลักดันผลิตภัณฑ์ชุมชนออกสู่ตลาดเพื่อสร้างรายได้และสัมมนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 11.00 น. นางเพชรรัตน์ เลิศรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

อ่านต่อ

มทร.ศรีวิชัย ระดมพลังขับเคลื่อนเพิ่มศักยภาพและกระบวนการทำงานด้วยเศรษฐกิจ BCG วิเคราะห์ TCD วิเคราะห์โอกาส U2T สู่การพัฒนาข้อเสนอโครงการบริการทางวิชาการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ขนอม ในนามหัวหน้าโครงการ U2T for BCG ตำบลขนอม เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพและกระบวนการทำงานด้วยเศรษฐกิจ BCG

อ่านต่อ

จังหวัดร้อยเอ็ดหนุนโครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG”

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เตรียมจัดพื้นที่เปิดร้านค้ารองรับผลิตภัณฑ์จาก 8 อำเภอ 17 ตำบล ตามโครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for

อ่านต่อ

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชุมหารือแนวทางการยกระดับผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการ U2T for BCG

วันนี้ ( 6 กุมภาพันธ์ 2566) ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์

อ่านต่อ

คณะกรรมการดำเนินการโครงการ U2T for BCG มหาวิทยาลัยนครพนม ลงพื้นที่ถอดบทเรียนและศึกษาวิเคราะห์ความพร้อมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ที่จังหวัดนครพนม สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ในฐานะผู้ประสานดำเนินโครงการ U2T for BCG มหาวิทยาลัยนครพนม ลงพื้นที่ถอดบทเรียนและวิเคราะห์ความพร้อมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ พื้นที่รับผิดชอบโครงการ

อ่านต่อ

BCG สร้างงานใหม่ ระดับตำบล ครม.ขยายเวลาจ้างบัณฑิตใหม่

รายงานความคืบหน้าการดำเนินการโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG และการขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG โดยข้อมูลจากคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เสนอแบ่งการดำเนินการดังนี้ ความคืบหน้าการดำเนินการโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ

อ่านต่อ