Search
Close this search box.

คณะกรรมการดำเนินการโครงการ U2T for BCG มหาวิทยาลัยนครพนม ลงพื้นที่ถอดบทเรียนและศึกษาวิเคราะห์ความพร้อมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

share to:

Facebook
Twitter

ที่จังหวัดนครพนม สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ในฐานะผู้ประสานดำเนินโครงการ U2T for BCG มหาวิทยาลัยนครพนม ลงพื้นที่ถอดบทเรียนและวิเคราะห์ความพร้อมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ พื้นที่รับผิดชอบโครงการ จำนวน 5 ตำบล ประกอบด้วย

1. ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยไส้เดือน ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร

2. ผลิตภัณฑ์เเหนมเห็ด ตำบลบ้านหนองโพธิ์ อำเภอวังยาง

3. ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยหมักจากใบยางพารา ตำบลก้านเหลือง อำเภอนาเเก

4. ผลิตภัณฑ์ผ้า ตำบลหนองสังข์ อำเภอนาเเก

5. ผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรเเละลูกประกบสมุนไพร ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG221224224535613