Search
Close this search box.

วว. ขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG เชิญร่วมสัมมนา ฟรี! “การสร้างองค์ความรู้ด้านเกษตรปลอดภัย เพื่อการผลิตดอกไม้กินได้ สู่ผู้บริโภค”

share to:

Facebook
Twitter

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนา ฟรี! หัวข้อเรื่อง “การสร้างองค์ความรู้ด้านเกษตรปลอดภัย เพื่อการผลิตดอกไม้กินได้ สู่ผู้บริโภค” ภายใต้การดำเนินงาน โครงการการเพิ่มศักยภาพในการผลิตและปลูกเลี้ยงไม้ดอกไม้ประดับในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG  ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567  เวลา 08.30 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมสัมมนา  สถานีวิจัยลำตะคอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช การคัดเลือกสายพันธุ์ และการส่งเสริมกระบวนการผลิตสายพันธุ์พืชไม้ดอกไม้ประดับชนิดใหม่ๆ ให้ตรงตามความต้องการของตลาด การใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรงเรือน ระบบการให้น้ำให้ปุ๋ย วัสดุเพาะชำปลอดโรค การป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืชด้วยสารชีวภัณฑ์ การยืดอายุดอกไม้หลังการเก็บเกี่ยวสำหรับการส่งออก การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องสำอาง รวมทั้งการสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากไม้ดอกไม้ประดับมากกว่า 30 ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการพัฒนาพื้นที่ปลูกเลี้ยงเป็นชุมชนต้นแบบด้านการปลูกเลี้ยงไม้ดอกไม้ประดับด้วย วทน.

แหล่งที่มาภาพและข้อมูล/อ่านเพิ่มเติม : https://www.thaipr.net/general/3474286