Search
Close this search box.

สาธารณสุขนครพนม เสนอกรอบโจทย์วิจัยการศึกษาและพัฒนาต้นแบบระบบเครือข่ายเฝ้าระวังผลกระทบจากฝุ่น PM2.5

share to:

Facebook
Twitter

วันนี้ (12 มี.ค.67) ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม นายสุรชัย สูตรสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม ร่วมการประชุมเพื่อสังเคราะห์ข้อมูลและพัฒนาโจทย์วิจัย จากฐานข้อมูล Thailand Community Data (TCD) ของกลุ่มจังหวัดนครพนม จากโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังการระบาดของโรคติดเขื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยยุทธศาสตร์ BCG มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อกำหนดทิศทางโจทย์วิจัยในการพัฒนาเชิงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานภายในจังหวัดนครพนม สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาจังหวัดนครพนม จากเมืองรองให้เป็นเมืองหลัก

ผศ.ดร.กัญลยา มิขะมา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ได้นำเสนอให้ที่ประชุมทราบ 3 ประเด็น 1) ผลข้อมูลจากฐานข้อมูล Thailand Community Data (TCD) ของกลุ่มจังหวัดนครพนม จากโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิคด้วยยุทธศาสตร์ BCG มหาวิทยาลัยนครพนม 2) ยุทธศาสตร์ จังหวัดนครพนม และทิศทางการพัฒนา และ 3) เกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการวิจัย

ในส่วนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม นายสุรชัย สูตรสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม และนางสาวเบญจมาศ วันนาพ่อ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ได้ร่วมเสนอกรอบประเด็นเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัย ร่วมกับตัวแทนจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี และตัวแทนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม ทำให้ได้หัวข้อการวิจัย คือ “การศึกษาและพัฒนาต้นแบบระบบเครือข่ายการเฝ้าระวัง ผลกระทบจากปัญหาฝุ่น PM2.5 ต่อสุขภาวะของประชากรในจังหวัดนครพนม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะศึกษาผลกระทบและประเมินผลการใช้ระบบเครือข่ายและแอพพลิเคชั่นการเฝ้าระวังต่อปัญหาสุขภาวะของประชากรจังหวัดนครพนม

 

ที่มาข้อมูล/อ่านทั้งหมดได้ที่ :  https://thainews.prd.go.th/thainews/news/view/153172/?bid=1