Search
Close this search box.

กรมโรงงานอุตสาหกรรม เร่งขับเคลื่อนนโยบาย BCG ยกระดับ 18 เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่ดีร่วมกันอย่างยั่งยืน

share to:

Facebook
Twitter

นายวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เปิดเผยว่า กรอ. ได้เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบาย BCG และยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศตามกรอบบันทึกความเข้าใจ ผ่านการบูรณาการความร่วมมือกับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และจังหวัดเป้าหมายการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 39 จังหวัด ผ่านการให้ความสำคัญกับพื้นที่ที่มีการพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมให้เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของพื้นที่ ควบคู่กับการคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ตามนโยบาย BCG Model ของรัฐบาล เพื่อยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีการประกาศพื้นที่ไปแล้ว 18 พื้นที่ใน 15 จังหวัด ให้พัฒนาไปสู่ระดับที่ 3 และ 4 รวมทั้งพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศพื้นที่ใหม่เพิ่มเติมให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ‘เมืองน่าอยู่ คู่อุตสาหกรรม’ ไม่น้อยกว่า 40 พื้นที่ ใน 37 จังหวัด

ขณะเดียวกัน กรอ. ได้ตั้งเป้าประกาศพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพิ่มเติมอีก 36 พื้นที่ ภายในปี 2580 ทั้ง 54 พื้นที่ ในการพัฒนาสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับที่ 5 เมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรม ที่มีลักษณะเชิงกายภาพเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดี มีการพึ่งพาอาศัยเกื้อกูลกัน และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

ที่มาข้อมูล : https://www.facebook.com/Sumnakkaow.PRD/posts/pfbid0nMZ3sZ7CSHZQXjBQirAGgBbZ3qBoApZnsL3HJvqWVGG2G9HVez75AsyxWxtZkDcNl