Search
Close this search box.

จับมือภาคเอกชน พัฒนาทักษะ Digital ให้ Smart Farmer หวังต่อยอดตลาดสินค้าเกษตร

share to:

Facebook
Twitter

นายพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ยุคปัจจุบันเป็นยุคดิจิทัลที่โลกออนไลน์เข้ามามีบทบาทที่สำคัญต่อธุรกิจ ส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องมีการปรับตัวเพื่อให้อยู่รอด การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการทำงานเพื่อขยายช่องทางการจำหน่าย ที่สามารถเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น Digital Marketing จึงเป็นคำตอบที่สำคัญที่จะช่วยให้การประชาสัมพันธ์เผยแพร่สินค้าหรือบริการสะดวกรวดเร็ว และง่ายดายขึ้น สามารถเข้าหาลูกค้าได้ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างลูกค้ากับแบรนด์ได้ง่ายมากกว่าเดิม เพิ่มการรู้จักของสินค้าได้ในวงกว้าง เชื่อมโยงธุรกิจกับผู้บริโภคได้ทุกที่ และสามารถเข้าถึงได้ทุกเวลา

กรมส่งเสริมการเกษตร จึงร่วมกับบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนพัฒนา Smart Farmer ในโครงการเน็ตทำกิน 2567 เพื่อพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือต่าง ๆ ที่มีบนโลกออนไลน์ให้กับเกษตรกร เพื่อให้สามารถนำมาปรับใช้ในการทำงานได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนาเกษตรกร Smart Farmer ให้ก้าวสู่ความเป็นผู้ประกอบการเกษตรในยุคปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับกรอบแนวทางในการพัฒนา Smart Farmer ของกรมส่งเสริมการเกษตรที่มุ่งขับเคลื่อนให้มีความรู้ และทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) และนวัตกรรมต่าง ๆ ที่จำเป็น ก่อให้เกิดความเชี่ยวชาญในการทำงาน และกลายเป็นต้นแบบแก่เกษตรกรรายอื่นได้

 

ที่มาภาพและข้อมูลอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://doaenews.doae.go.th/archives/23718