Search
Close this search box.

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ขับเคลื่อน BCG Model

share to:

Facebook
Twitter

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ขับเคลื่อน BCG Model

เช้าวันนี้ (9 พ.ย.65) นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ (District Workshop : DW) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 พร้อมด้วย นายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย เกษตรอำเภอ และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมสัมมนา โดยมี นางดวงสมร พฤฑฒิกุล เกษตรจังหวัดราชบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ณ ห้องประชุมโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

จังหวัดราชบุรี มีประชากร 869,313 คน โดยประกอบอาชีพการเกษตร 78,859 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตร 1,248,165 ไร่ สินค้าเกษตรสำคัญของจังหวัดราชบุรี ได้แก่ ข้าวนาปี มะพร้าวน้ำหอม สับปะรด อ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง พืชผัก สุกร โคนม กุ้งก้ามกราม โดยมีมะพร้าวน้ำหอม และสับปะรด เป็นสินค้า GI เกษตรกรมีการรวมกลุ่มในลักษณะแปลงใหญ่ จำนวน 93 แปลง รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน 512 กลุ่ม พัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่ Smart Farmer 1,164 ราย YSF 227 ราย ที่ผ่านมา สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี ได้ดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร ขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยใช้ระบบส่งเสริมการเกษตร ทำให้สามารถยกระดับสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับและ สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร

สำหรับการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในปีงบประมาณ 2566 มุ่งเน้นพัฒนา ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ทั้งในส่วนที่ได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตรและ แหล่งงบประมาณอื่น ๆ ให้ตอบเป้าหมาย/ตัวชี้วัด และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามกรอบทิศทางของแผนปฏิบัติราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร โดยยังคงยึดหลักตลาดนำการผลิต และให้ ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการขับเคลื่อน BCG Model ให้เป็นส่วนหนึ่งของงานส่งเสริมการเกษตร สร้างการรับรู้แก่บุคลากรทุกระดับให้มีความเข้าใจและร่วมกันขับเคลื่อน รวมทั้งบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วน ตามแนวคิด “Keep Going, Keep Growing” ก้ำวต่อไป เติบโตอย่างต่อเนื่อง ปรับองค์กรเป็น Digital DOAE มุ่งขับเคลื่อน BCG สู่ความยั่งยืนของภาคเกษตร

การจัดสัมมนาในครั้งนี้เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร โครงการงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 กิจกรรมภายในงานมีการมอบเกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติสืบสานเกษตรกรรมยั่งยืนประจำปี 2565 จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายประยูร วิสุทธิไพศาล เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2554 และ นายสุพจน์ สิงห์โตศรี เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2558 บรรยายการดำเนินงานภายใต้แนวคิด “keep going keep growing being smart officer” โดยรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร แบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ challenge เรื่อง การส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อน BCG Model จำนวน 7 กลุ่มสินค้า ได้แก่ มะพร้าวน้ำหอม, พืชผัก, เห็ด, มันสำปะกาแฟ, อ้อย และสับปะรด โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ จำนวน 113 คน

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG221109123108428