Search
Close this search box.

ผลักดันผู้ประกอบการผ้าทอ ไอศครีม กาแฟ ขยายการส่งออกไปตลาดต่างประเทศ

share to:

Facebook
Twitter

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมเจราจาการค้าระหว่างประเทศ ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อพบหารือกับเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้าที่มีศักยภาพ ทั้งผ้าทอ ไอศกรีม และกาแฟ พร้อมให้คำแนะนำการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี (FTA) รวมถึงกฎระเบียบทางการค้า การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ และกลยุทธ์การทำตลาดแบบออนไลน์และออฟไลน์ รับมือกับการค้ายุคใหม่

ทั้งนี้ เพื่อมุ่งส่งเสริมสินค้าที่มีศักยภาพในจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้สามารถใช้ประโยชน์จาก FTA ขยายส่งออกสินค้าไปตลาดการค้าเสรี ซึ่งปัจจุบันประเทศคู่ค้า FTA ได้ยกเว้นเก็บภาษีนำเข้าให้กับสินค้าส่วนใหญ่ของไทยแล้ว รวมทั้งให้ความรู้และคำแนะนำตั้งแต่กระบวนการผลิตต้นน้ำจนถึงตลาดปลายน้ำ เพื่อให้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคและมีตลาดรองรับที่แน่นอน

สำหรับผู้ประกอบการกลุ่มผ้าทอเพชปุระ อำเภอหล่มสัก มีจุดเด่นเป็นผ้าทอที่อนุรักษ์ลวดลายโบราณ อาทิ ผ้าทอขิตลายดอกจันทร์ ย้อมผ้าด้วยสีจากธรรมชาติ เพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยกระบวนการ BCG โดยนำเศษผ้าและชิ้นส่วนผ้า ผลิตเป็นกระเป๋า สร้อยคอ ถือเป็นสินค้าพรีเมียม ที่อนุรักษ์ผ้าไทยโบราณและต่อยอดภูมิปัญญาพื้นบ้าน ทำให้เกิดการสร้างอาชีพและนำรายได้เข้าสู่ชุมชน

ขณะที่ ผู้ประกอบการ บริษัท บุณยเกียรติ ไอศกรีม จำกัด ภายใต้ไอศกรีมแบรนด์ “สาลี” ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างเตรียมส่งออกสินค้าไปตลาดจีนและกัมพูชา ด้านผู้ประกอบการไร่กาแฟจ่านรินทร์ อำเภอเขาค้อ ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โอกาสทางการค้าและแนวทางการพัฒนาสินค้าพรีเมียมเข้าสู่ตลาดการค้าเสรี

 

ที่มาข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230309103047459