Search
Close this search box.

รัฐบาลมุ่งเสริมสร้างศักยภาพให้ SMEs และ MSMEs เชื่อมโยงความร่วมมือกับพันธมิตร “ภาครัฐ-เอกชน”

share to:

Facebook
Twitter

ประชุม APEC SME ชู “โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG Model)” มุ่งสร้างการมีส่วนร่วมกับ 21 เขตเศรษฐกิจชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก พร้อมชู Soft Power ภูเก็ต แสดงศักยภาพความพร้อมของไทยในการเปิดรับนักท่องเที่ยวและการค้าการลงทุน

รัฐบาลมุ่งเสริมสร้างศักยภาพให้ SMEs และ MSMEs เชื่อมโยงความร่วมมือกับพันธมิตร “ภาครัฐ-เอกชน” และพร้อมจัดประชุม APEC SME ระหว่างวันที่ 5-10 ก.ย. 65 ที่ จ.ภูเก็ต

ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เผยว่า การประชุมดังกล่าว จะเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมในการวางแผนทิศทาง รวมทั้งรักษาผลประโยชน์ของไทยและธุรกิจ SMEs และ MSMEs ในเวทีพหุภาคี

พร้อมกับเชื่อมโยง SMEs และ MSMEs ไทยกับพันธมิตรธุรกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ผ่านโมเดลเศรษฐกิจ BCG เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน และเชื่อมโยงผู้ประกอบการของไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานระดับโลก

คลิกเพื่อรับชม VDO

อ่านเพิ่มเติม คลิก https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/58482

ที่มาข้อมูล : https://fb.watch/f6QBTt405p/