Search
Close this search box.

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เข้าร่วมงาน “ก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง” ภายใต้แนวคิด “มุ่งสร้างคุณค่า สู่อนาคตที่ยั่งยืน”

share to:

Facebook
Twitter

นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน “ก้าวสู้ทศวรรษที่ 3 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง” และมอบนโยบาย พร้อมมอบธงสัญลักษณ์การจัดงานให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 77 จังหวัด และมอบรางวัลกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตัวอย่าง 4 รางวัล รางวัลโครงการประชารัฐตัวอย่าง 4 รางวัล เพื่อเป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจให้เพื่อนสมาชิก ณ อาคารเอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี โดยมี

ทั้งนี้ รัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เป็นนโยบายที่มุ่งเน้นให้กองทุนหมู่บ้านเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน เพื่อการลงทุนในการสร้างอาชีพ สร้างงาน และรายได้ของประชาชนในชุมชน เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้เกิดความภาคภูมิใจต่อสมาชิกและเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาสินค้าและบริการกองทุนหมู่บ้านให้เกิดความเข้มแข็ง และการกระตุ้นเสริมให้สมาชิกหรือเยาวชนในชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) จัดโครงการ “ก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง” ภายใต้แนวคิด “มุ่งสร้างคุณค่า สู่อนาคตที่ยั่งยืน” เพื่อเผยแพร่และสร้างการรับรู้ความสำเร็จของการดำเนินงานตลอด 20 ปี พร้อมแสดงผลงานของสมาชิกกองทุนต้นแบบ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและเป็นตัวอย่างแก่สมาชิกกองทุนให้สร้างสรรค์สิ่งที่ดีต่อไปในอนาคต รวมถึงมีกิจกรรมให้ความรู้สร้างอาชีพเสริมทักษะอนาคตให้กับสมาชิกกองทุน เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (BANI World) โดยภายในงานจะมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของชุมชนทั่วประเทศ มีกิจกรรมให้สมาชิกกองทุน หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมมาฟังสัมมนาเสริมสร้างองค์ความรู้เรื่องการออม การลงทุน กลยุทธ์แก้จน รวมไปถึงเรียนรู้การพัฒนาสินค้า บริการนวัตกรรมเพื่อพัฒนาอาชีพให้ก้าวทันกับโลกที่เปลี่ยนแปลงภายใต้แนวคิด BCG Model และเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้า กทบ.มาร์เก็ต ซึ่งทางหน่วยงานได้คัดเลือกสินค้าดี อาหารเด็ด ของฝาก ของใช้ จากชุมชนทั่วประเทศยกมาในงานนี้ด้วย

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230210171125080