Search
Close this search box.

ผู้ตรวจฯสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

share to:

Facebook
Twitter

ที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงเขต 12 ร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบที่ 1 การขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล เน้นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม และการพัฒนาระบบนิเวศน์ด้านการท่องเที่ยว

โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น ได้รายงานผลการดำเนินงาน มีการพัฒนามาตราฐานการท่องเที่ยว การพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวโดยชุมชน การท่องเที่ยวสีขาวภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG และการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้ Soft power ของจังหวัดขอนแก่น ทำให้จังหวัดขอนแก่นมีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น หลังจากช่วงโรคโควิด19 กว่า 3.5 ล้านคน จำนวนเงินกว่า 9,400 ล้านบาท เพิ่มขึ้นมาแต่ยังไม่ถึงเกณฑ์ตามที่ตั้งไว้ตั้งแต่ปี 2562 ขณะนี้มีการเตรียมพร้อมด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อสร้างรายได้จากท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ และการท่องเที่ยวในชุมชน ส่วนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ได้รายงานผลการดำเนินงาน โดนได้ดำเนินโครงการ การท่องเที่ยวแอ่งเล็ก ประกอบด้วย โครงการท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี จ.ขอนแก่น มี 114 หมู่บ้าน หมู่บ้านโอทอปท่องเที่ยว 7 หมู่บ้าน และหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 3 หมู่บ้าน รวม 135 หมู่บ้าน ดำเนินการใน 26 อำเภอ ปัจจุบันมีการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวและมีการปรับตัวโดยการนำเสนอในรูปแบบออนไลน์ โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น และเอกชนลงไปส่งเสริมให้มีการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชื่อมโยงอัตตลักษณ์ของท้องถิ่น

นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ขอชื่นชมทางจังหวัดขอนแก่นที่มีการตั้งคณะกรรมการ Soft power ระดับจังหวัดที่ช่วยกันระดมสมองร่วมกันขับเคลื่อนการทำงาน พร้อมแนะนำให้มีศูนย์กลางการจำหน่ายสินค้าโอทอป และทำฐานข้อมูลการท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร สินค้าขึ้นชื่อของจังหวัด เพื่อสะดวกต่อนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น และเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230317165752243