Search
Close this search box.

สำนักงานเกษตรกรจังหวัดเลย ขับเคลื่อน BCG Model แบบบูรณาการในพื้นที่ หนุนพืชเกษตรศักภาพเด่น ยกระดับสู่มาตรฐานสูง

share to:

Facebook
Twitter

นายฉลอง อินทนนท์ เกษตรจังหวัดเลย เปิดเผยว่า ได้หารือร่วมสำนักงานเกษตรอำเภอทั้ง 14 อำเภอ เร่งขับเคลื่อนภาคเกษตรของจังหวัดเลยด้วย BCG Model แบบบูรณาการเชิงพื้นที่ โดยได้วิเคราะห์ชนิดผลผลิตทางการเกษตร เพื่อส่งเสริมพืชเกษตรตามศักยภาพเด่นของแต่ละพื้นที่ ได้แก่ กาแฟ มันสำปะหลัง มะคาเดเมีย ข้าว ไผ่เลี้ยง และพืชสมุนไพร พร้อมกับจัดทำ BCG Value Chain (เวลู เชน) ดำเนินการตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยมุ่งเป้าหมายปรับเปลี่ยน

ภาคเกษตรในพื้นที่ ยกระดับไปสู่ 3 สูง คือ ประสิทธิภาพสูง มาตรฐานสูง และรายได้สูง ด้วยการส่งเสริมให้เกษตรกรนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาช่วยด้านการผลิตให้มีมูลค่าสูงขึ้น และเน้นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ตามแนวทางการขับเคลื่อนภาคเกษตรด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230117145246916