Search
Close this search box.

ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ในพื้นที่อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

share to:

Facebook
Twitter

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ในพื้นที่อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ และบริษัทภาคเอกชน เข้าร่วมการหารือแนวทางในครั้งนี้ด้วย

โดยการประชุมมีแผนพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ 5 ปี กำหนดเป้าหมายการพัฒนาว่า “นครสวรรค์เมืองอัจฉริยะ ฐานการผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงต่อยอดสู่อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ ศูนย์กลางการค้าการลงทุน ระบบโลจิสติกส์และบริการทางสุขภาพบนฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ประกอบไปด้วย 7 ประเด็นการพัฒนา นอกจากนี้มีเป้าหมายพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ 20 ปี คือ นครสวรรค์เมืองแห่ง BCG อย่างยั่งยืน เศรษฐกิจมั่งคั่ง สังคมมั่นคง สิ่งแวดล้อมยั่งยืน อีกด้วย

ต่อมานายปัญญา ปะพุทสะโร ประธานกรรมการบริหาร บริษัทเก้าเจริญ เทรน ทรานสปอร์ต จำกัด ได้นำเสนอแนวทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และจุดเปลี่ยนถ่ายสินค้าทางบกสู่ทางรางในพื้นที่อำเภอตาคลี กล่าวว่า บริการขนส่งทางรางภายในประเทศนั้น ขนส่งกันหลายรูปแบบ ด้วยการเชื่อมต่อขนส่งทางรถ และขนส่งทางราง ผ่านลานกองตู้สินค้า โดยพื้นที่ลานกองสินค้าจะติดกับสถานีรถไฟสำคัญ เพื่อสนับสนุนการเชื่อต่อทั้งขนส่งทางรางและทางรถ คือลานตู้ที่ให้บริการ เก็บรักษา ซ่อมบำรุง จ่ายตู้สินค้าต่อไป อีกด้วย

ที่มาภาพ / ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230601151618204