Search
Close this search box.

กระทรวง อว.เดินหน้าพลิกโฉมมหาวิทยาลัยชู 5 ประเด็นสนับสนุนกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาขับเคลื่อน BCG ไปสู่ระดับ top ของโลก

share to:

Facebook
Twitter

ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) กล่าวภายหลังร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (นัดพิเศษ) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่า มีประเด็นสำคัญในเชิงนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มสถาบันอุดมศึกษากลุ่มต่างๆ สำหรับปีงบประมาณ 2567 ในลักษณะ Top down 5 ประเด็น ได้แก่ การส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาไทยให้ได้รับการรับรองจาก ABET และมาตรฐานจริยธรรม การขับเคลื่อน BCG โดยใช้กลไกของสถาบันอุดมศึกษาไทยไปสู่ระดับ top ของโลก / การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่ภาคอุตสาหกรรม การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่สำหรับสถาบันอุดมศึกษา (Creative Economy) / และ การสนับสนุนกิจกรรมและพัฒนาความเป็นเลิศและผลิตกำลังคนขั้นสูง โดยแนวทางการบริหารจัดการ จะผ่านจากการจัดทำ MOU ระหว่าง กระทรวง อว. กับ สถาบันอุดมศึกษา นอกจากนี้ ที่ประชุมยังพิจารณาแนวทางการจัดทำแผนการดำเนินการระยะยาว โดยได้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับการจัดทำเป็นร่างแผนการดำเนินการระยะยาว (ปีงบประมาณ 2567-2571) ต่อไป

ด้าน ศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล ประธานคณะอนุกรรมการด้านการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ เป็นการนำข้อมูลจากการดำเนินการที่ผ่านมา เพื่อก้าวไปสู่การดำเนินการในอนาคตที่ดีขึ้น โดยหวังจะเห็นมหาวิทยาลัยดีขึ้น ประเทศชาติดีขึ้นอย่างแท้จริง

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230522145842575